Elaborat kubatura

Pri građevinskim radovima često je potrebno odrediti količinu (masu, volumen) materijala kojeg treba odvesti ili dovesti na gradilište čime se omogućava preciznija izrada troškovnika zemljanih građevinskih radova. Kod izgradnje prometnica na terenu potrebno je još u fazi planiranja trasu postaviti tako da je ukupna masa materijala kojeg treba premjestiti što manja.

profil1

 

Za izračun masa – kubatura kod građenja prometnica, kao i drugih uzdužnih objekata posebno je pogodna metoda računanja masa iz poprečnih profila.

TINOVI

Kod plošnih objekata, primjerice stambenih građevina, poslovnih objekata, aerodroma, bazena, kamenoloma itd; koristi se metoda računanja masa iz mreže pravokutnika, kvadrata, odnosno prizmi.

rock3

Ako za projektirano područje postoji digitalni model reljefa, moguće je automatizirati izračun masa primjenom odgovarajućih računalnih programa.

Hvar izmjera d.o.o.