Geodetski snimak za rješavanje imovinskopravnih odnosa

Geodetski snimak za rješavanje imovinskopravnih odnosa izrađuje i ovjerava geodet, odnosno ovlašteni inženjer geodezije, a sastavni je dio prikladne pravne isprave koju sastavlja dipl. iur. Pod pojmom prikladne pravne isprave podrazumijevamo ugovore o kupoprodaji nekretna, uknjižbu, definiranje suvlasničkih djelova, identifikaciju te slične potrebne pravne radnje vezane uz predmetno zemljište. Na snimku se šrafurama i odgovarajućim oznakama označavaju područja pravnog interesa i iskazuju njihove površine.

snimka

Geodetski snimak za rješavanje imovinskopravnih odnosa je georeferencirani prikaz katastarskog plana, stvarnog stanja , položaja i oblika objekata na terenu te njihova međusobnog odnosa. Ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se prikazuje kotama i slojnicama. Kote su točke terena sa izmjerenom visinom. Slojnice su krivulje koje povezuju točke iste nadmorske visine.

Hvar izmjera d.o.o.